Varjovalmennus ry:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Varjovalmennus ry (Y-tunnus 2663374-6)

jothamberhanu ( at ) outlook.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valmennuskurssien järjestäminen. Tietoja kerätään kurssien järjestämiseen osallistuvilta, kursseille osallistuvilta sekä oppimisympäristöön ja keskustelufoorumille rekisteröityneiltä.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja yhdistyksen jäsenluettelon osalta rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Oikeutettuna etuna on valmennuskurssien järjestämiseen liittyvien tehtävien hoito sekä yhteydenpito kurssien opettajiin ja muihin järjestäjiin sekä osallistujiin ja oppimisympäristön ja keskustelufoorumin tarjoaminen. Käsiteltävät tiedot koostuvat kurssi-ilmoittautumisen, vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen ja oppimisympäristöön sekä keskustelufoorumille rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyistä tiedoista, joiden osalta rekisteröidyt voivat itse valita, mitä tietoja antavat. Pakollisia tietoja ovat nimi ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä kurssien toteuttamisen ja yhteydenpidon kannalta. Oppimisympäristön ja keskustelufoorumin yhteydessä käsitellään lisäksi osallistujien itsensä lisäämiä tietoja, esimerkiksi harjoitustehtävien vastauksia ja keskustelualueiden viestejä sekä käyttölokitietoja.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita, etäkurssien järjestämisessä Zoom-palvelua ja oppimisympäristön sekä keskustelufoorumin osaltahosting-palveluntarjoajan palveluita. Muutoin tietoja ei luovuteta Varjovalmennus ry:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen ja Zoomin palveluita. Google ja Zoom käsittelevät tietoja lähtökohtaisesti EU-alueella, mutta voivat käyttöehtojensa mukaisesti käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Molempien palveluntarjoajien osalta mahdolliset siirrot perustuvat EU:n komission hyväksymiin vakiolausekkeisiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Ilmoittautuneiden ja oppimisympäristön käyttäjien tietoja säilytetään kunkin valmennuskurssin järjestämisvuoden päättymiseen saakka. Keskustelufoorumille rekisteröityneiden tietoja säilytetään keskustelufoorumin toiminnan ajan. Yhdistyksen jäsenluetteloa säilytetään toistaiseksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja ja jos käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Oikeus pyytää tietojen poistamista

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja saada tiedot poistetuksi erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Tietosuojaseloste on päivitetty 12.3.2023.

Lisätietoja: jothamberhanu ( at ) outlook.com